Hem

Alseda Skede FVO
Vi erbjuder spännande fiske i vackra miljöer inom Emån och Solgenån.


I våra vatten finns många fiskarter, bland annat riklig förekomst av abborre och gädda. I strömmarna finns både färna och öring, i Brunshultadammen finns dessutom gös.


Välkommen!


OMRÅDESBESKRIVNING

Fiskevårdsområdet omfattar nedre delen av Solgenån från Brunnshultadammen ned till Bruksgårdens kraftstation i Emåns huvudfåra. Även Aspödammen och dammen i Holsbybrunn ingår.


Rariteter och artrikedom

I Solgenån finns en riklig flora och fauna som är knuten till både strömmande och lugna vattenmiljöer. Sträckan från Brunnshultadammen och ned till Emån är utpekad som värdefull och Emåns huvudfåra utgör natura-2000 område med flodpärlmussla som målart.

Förekommande fiskarter

Inom är de vanligaste fiskarterna abborre, benlöja, braxen, färna, gädda, gös, lake, mört, ruda, sarv, sutare och öring.

Gädda över tio kilo har fångats och i Brunnshultadammen finns även en del gös. För den som är intresserad av mete finns rikligt med vitfisk. Öringen i Solgenån och Emån är självreproducerande och ganska storvuxen, men inte särskilt talrik.